Nowo??!!!  Regeneracja wtryskiwaczy gazowych Prins Hanna BRC

           naprawa pomp wtrysku ciek?ego Vialle, Necam, Koltec.


                                                                               Oferujemy


-Serwis, regulacj?, napraw? instalacji LPG 98% producentów urz?dze? LPG.Instalacji W?oskich,Holenderskich,Polskich. Niemieckich,

  Tureckich,W?oskich,Bu?garskich itd.- na gaz w postaci p?ynnej i lotnej.

Okresowe serwisy s? konieczne do poprawnej pracy instalacji autogaz. Serwisy po winne by? wykonywane co 10 000 km lub raz w roku. podczas takiego serwisu

wymieniane s? filtry lpg diagnoza ustawie? w komputerze gazowym, szczelno?? uk?adu tankowania i zasilania gazem. Trzeba pami?ta? ?e po remoncie np. silnika,

skrzyni biegów nale?y uda? si? do warsztatu zajmuj?cego si? serwisem instalacji autogaz w celu kontroli szczelno?ci uk?adu Lpg.

  Podczas serwisu przegl?damy równie? uk?ad zap?onowy silnika. Nale?y pami?ta? ?e ?wiece, przewody wysokiego napi?cia jak równie? cewka wysokiego napi?cia to

50% sukcesu, poprawnego dzia?ania silnika na gazie. Wszystkie z tych elementów podczas pracy silnika na benzynie nie musz? wykaza? ich uszkodzenia. Wi??e to

si? z wieloma ró?nicami samych paliw Benzyna-Gaz.

- Wymian? lub legalizacj? zbiorników po okresie ich przydatno?ci. Ka?dy zbiornik posiada zezwolenie do eksploatacji na 10 lat od kontroli przez urz?d TDT.

W Zbiornikach w których znajduje si? pompa do zasilania instalacji nale?y po wyj?ciu podzespo?ów sprawdzi? ich poprawno?? dzia?ania, dola? oleju

do pompy wymieni? filtr znajduj?cy si? w zbiorniku. Wiele zak?adów zapomina o tym lub te? nie wie. 

    Cena legalizacji zbiornika i jego serwis to kwota 350-900 z? w zale?no?ci jaki to zbiornik i jaka instalacja.

  Firma nasza wspó?pracuje z firmami, które naprawiaj? elementy instalacji LPG od cz??ci elektronicznych takich jak sterownik, jak cz??ci mechanicznych jak pompa

wysokiego ci?nienia, reduktory, silniki krokowe.                                                            

Odsłon : 1037525
Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)