Instalacje auto gaz


   Stag  QMAX-QBOX-QNEXT nowa linia sterowników


Zaawansowana technologia w kompaktowej obudowie.

Q-generation to najnowsza grupa sterowników (QBOX, QNEXT, QMAX) stworzona przez najbardziej do?wiadczonych konstruktorów marki STAG. Wszystkie sterowniki ??czy ta sama funkcjonalno??, a ró?ni sposób monta?u i mocy silnika, do których s? dedykowane.

Q-generation jest odpowiedzi? na potrzeby motoryzacji i monta?ystów, daje szerokie spektrum rozwi?za? technologicznych jak i sprz?towych. Teraz monta?ysta mo?e sam dokona? wyboru o sposobie monta?u QBOX czy QNEXT, a w?a?ciciele „du?ych” aut  z mocnymi silnikami mog? liczy? na sprawdzone technologie i wysokie osi?gi czyli na QMAX.

Sterowniki przeznaczone s?  do  pojazdów z 4-cylindrowymi silnikamiz po?rednim wtryskiem paliwa.

Zalety QBOX PLUS/QNEXT PLUS:

 • autoadaptacja OBD,
 • nowatorska autoadaptacja ISA3,
 • obs?uga interfejsów CAN oraz K-LINE zgodne z OBD2/EOBD,
 • rozbudowana opcja czytnika OBD z autokasownikiem b??dów,
 • nak?adanie paliw w momencie prze??czenia,
 • z??cze k?towe (QBOX PLUS) lub z??cze proste (QNEXT PLUS).


Dedykowany do automotive

Procesor zaprojektowany i wyprodukowany tylko do u?ytku w samochodach, o doskona?ych cechach u?ytkowych.

Innowacyjny system autoadaptacji ISA3

ISA3 to nowatorskie podej?cie do autoadaptacji, która dokonywana jest po rzeczywistych czasach wtrysku benzyny z wykorzystaniem niektórych parametrów OBD. ISA3 to:

 • dedykowana mapa korekcji niezale?na od korekcji obrotów wzgl?dem czasów wtrysku,
 • precyzyjne zbieranie wzorcowej mapy czasów wtrysku benzyny, z uwzgl?dnieniem temperatury silnika,
 • rozpoznawanie trybów  zamkni?tej i otwartej p?tli w rzeczywistym czasie,
 • podgl?d  sygna?u sondy lambda z OBD samochodu.


Autoadaptacja OBD

Autoadaptacja OBD zapewnia wtrysk gazu precyzyjnie dobierany do warunków pracy i obci??enia silnika. Na sk?ad mieszanki wp?ywa nie tylko informacja o czasie wtrysku benzyny, lecz tak?e jest ona modyfikowana wed?ug bie??cych korekcji sterownika benzynowego.

Automatyczny kasownik b??dów OBD

Automatyczny kasownik b??dów OBD umo?liwia samoczynne usuwanie wybranych usterek OBD, bez konieczno?ci pod??czania urz?dze? zewn?trznych.

Wbudowany emulator poziomu paliwa


System sekwencyjnego wtrysku gazu KME NEVO


KME

 Nowy system sekwencyjnego wtrysku gazu NEVO zosta? stworzony na podstawie wieloletnich do?wiadcze? firmy KME.

 Najwa?niejsze funkcje systemu NEVO (rodzina sterowników NEVO, NEVO PLUS, NEVO PRO):

 •  Prosty interfejs u?ytkownika oraz prosta konfiguracja i kalibracja systemu.
 •  Du?e mo?liwo?ci systemu pozwalaj?ce na ustawienie systemu w zaawansowanych autach i na rozwi?zanie trudnych problemów bez konieczno?ci zmian na inn? w  ersj? systemu.
 •  Ca?kowicie nowe mechanizmy zarz?dzania dawk? gazu.
 •  Sercem systemu jest nowy dwurdzeniowy mikrokontroler dla bran?y motoryzacyjnej.
 •  Aktualizacja oprogramowania sterownika za pomoc? oprogramowania na PC
 •  Tryb automatycznego strojenie systemu
 •  Ma?a hermetyczna obudowa.
 •  Nowy Panel kierowcy z wbudowanym buzzerem i z funkcj? automatycznego dostosowywania jasno?ci ?wiecenia diod w zale?no?ci od nat??enia ?wiat?a,  wy?wietlania kodów b??dów oraz czasu do prze??czania i wieloma innymi u?ytecznymi funkcjami.
 •  Zaawansowany system diagnostyki daj?cy ?atwo?d serwisowania i rozwi?zywania problemów.
 •  Rozbudowany rejestrator.
 •  Adaptacja wg map w ca?ym zakresie obrotów z mo?liwo?ci? douczania
 •  Automatyczne ustawianie parametrów silnika, czyli Auto-konfiguracja
 •  Nowa Autokalibracja zapewniaj?ca ca?kowite zestrojenie systemu dzi?ki uwzgl?dnieniu charakterystyk wtryskiwaczy gazowych oraz inteligentnej interpretacji  informacji na biegu ja?owym
 •  Korekta na przyspieszanie
 •  Dodawanie benzyny przy pracy na gazie
 •  Rozgrzewanie wtryskiwaczy gazowych
 •  Strategie dla trybu cut-off
 •  Pe?na gama strategii z automatycznym powrotem na gaz.
 •  Mo?liwo?? awaryjnego rozruchu silnika na gazie.
 •  Mo?liwo?? odczytu czasu pracy sterownika na benzynie i na gazie
 •  Odczyt maksymalnej i bie??cej temperatury wewn?trznej sterownika oraz ilo?ci resetów
 •  Mo?liwo?? ustawiania akcji dla kodów b??dów


Prins VSI - LPG

VSI - Vapour Sequential Injection


System sekwencyjnego wtrysku gazu holenderskiej firmy PRINS VSI to wyj?tkowe urz?dzenie IV generacji zaprojektowane dla zaspokojenia wymogów najbardziej zaawansowanych systemów wtryskowych. Jest to bez w?tpienia najnowocze?niejszy na rynku autogazu system, który jest podleg?y w 100% zasilaniu benzynowemu (system Master Slave).

Podczas rozwoju tego systemu producent - firma Prins Autogassystemen BV wyszed? z za?o?enia, ?e producent pojazdu wie najlepiej jak nale?y zarz?dza? zasilaniem pojazdu w paliwo. Holendrzy doszli do wniosku, ?e najlepsze rozwi?zania to proste rozwi?zania. Dlatego te?, zrezygnowano z dawkowania LPG na podstawie odczytu wskaza? czujników pojazdu. I tak najprostszym, a jednocze?nie najbardziej skutecznym rozwi?zaniem okaza?o si? wykorzystanie sygna?ów steruj?cych wtryskiwaczami benzynowymi. Sygna?y te s? wynikiem reakcji kontrolera wtrysku benzyny na aktualne zapotrzebowanie energetyczne silnika.

Gaz p?ynny doprowadzony jest do reduktora za po?rednictwem zintegrowanego z nim elektrozaworu gazowego. Po zredukowaniu ci?nienia gazu i przej?ciu w faz? lotn? gaz trafia do modu?u filtruj?cego. Modu? filtruj?cy odpowiedzialny jest za dok?adne oczyszczenie gazu z cz?stek sta?ych. Wst?pne oczyszczanie gazu odbywa si? w elektrozaworze. Dodatkowo modu? ten wyposa?ony jest w czujnik ci?nienia gazu i czujnik temperatury gazu. Po wyj?ciu z modu?u steruj?cego pod sta?ym nadci?nieniem 2 barów gaz dostaje si? do listwy z osadzonymi wtryskiwaczami japo?skiej firmy KEIHIN. Z wtryskiwaczy kontrolowanych przez sterownik, gaz doprowadzany jest w bezpo?rednie pobli?e zaworów dolotowych. Na uwag? zas?uguje fakt, ?e dawka gazu dla ka?dego cylindra determinowana jest przez kontroler wtrysku benzynowego. W instalacji PRINS VSI jedynym parametrem steruj?cym wtryskiwaczami gazowymi jest czas otwarcia wtryskiwaczy benzynowych. Dzi?ki temu w systemie sekwencyjnego wtrysku gazu PRINS VSI nie ma potrzeby stosowania emulatorów systemu OBD, a parametry pracy silnika s? bardzo zbli?one do zasilania benzynowego w ca?ym zakresie obrotowym. Konwersja zasilania polega jedynie na zmianie rodzaju paliwa bez konieczno?ci budowania dodatkowego programu - mapy. Unikalne oprogramowanie, reduktor przygotowany do silników 400 KM oraz japo?skie wtryskiwacze KEIHIN, które jako jedyne na rynku posiadaj? charakterystyk? identyczn? z benzynowymi, zdecydowanie wyró?niaj? sekwencyjny wtrysk gazu PRINS VSI od konkurencyjnych.

Na co mo?emy liczy? u?ywaj?c systemu PRINS VSI:

 • nie ma odczuwalnej ró?nicy pomi?dzy zasilaniem gazowym i benzynowym,
 • samochód nie wymaga szczególnej opieki poza okresow? wymian? filtra gazowego,
 • nie ma ryzyka cofni?cia si? p?omienia w uk?adzie dolotowym,
 • strata mocy rz?du ok. 2% przy zasilaniu gazowym jest praktycznie nieodczuwalna dla u?ytkownika,
 • przyspieszenie pojazdu funkcjonuj?cego na gazie jest zbli?one do zasilania benzynowego,
 • system informuje u?ytkownika o wyczerpaniu gazu i prze??czy na zasilanie benzynowe.


Monta? tego systemu mo?liwy jest dla aut o pojemno?ciach od 700 cm3 do 6.0 litrów. Producent - Prins gwarantuje poprawne dzia?anie systemu w autach do 10 cylindrów (cho? montuje si? te? z powodzeniem ten sekwencyjny wtrysk w autach 12 cylindrowych).

Instalacja ta znalaz?a powszechne zastosowanie w autach z którymi warsztaty do tej pory nie zawsze umia?y sobie poradzi?. Obecnie, je?li tylko warsztat zosta? dostatecznie przeszkolony i posiada niezb?dn? praktyk? (która w bran?y autogazu jest nie do przecenienia), auta takie jak: Hammer, Volvo wersja turbo, Dodge Ram, Jaguar, Porsche Cayenne nie stanowi? wi?kszego problemu. Co wi?cej, samochody te cz?sto staj? si? wizytówk? dobrego warsztatu i przyci?gaj? kolejnych klientów.

Sekwencyjny wtrysk gazu Prins VSI znalaz? tak?e uznanie w?ród producentów aut takich jak np.: Toyota, Jeep, Chrysler, Dodge i ostatnio Cadillac. Mo?liwy jest monta? Prinsa w fabrycznie nowych autach, bez ryzyka utraty gwarancji producenta auta.

W?a?snie ta instalacja gazowa by?a wielokrotnie nagradzana przez ró?ne gremia - m.in. podczas najwa?niejszego spotkania bran?y LPG, LNG i CNG w kraju i Europie - jakim jest bez w?tpienia Mi?dzynarodowe Forum Gazowe odbywaj?ce si? corocznie w Warszawie.Odsłon : 1037523
Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)